Huyen My teleported to Nguyễn Văn Quá

Huyen My wrote "#tattoo # Nhìn là muốn xăm liền 🧐🤩🌺💐🌹🌻🌻" at Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022