Bảo Nguyên teleported to The Flan

Bảo Nguyên wrote "bánh plann phô mai ngon ngon #bánhplan #vietnam #talkomi" at 347, 15 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022