kiêu diem teleported to Dong Thap Restaurant

kiêu diem wrote "đay là món #cakhonghe của gia đình #thucanviet" at 542 Đường Lê Lợi, Đạ M'Ri, đahuai, Lâm Đồng 66000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022